Bcrna vakuuma ieguve

Kâdu laiku mûsu paðu pasaulç ir pârtikas produktu, kas âtri bojâjas, plague. Tas îpaði runâ par tiem, kurus nosaka îpaðais sadalîðanâs vieglums. Es domâju, ka tad ir ievçrojama problçma, jo tas pakïauj mûsu tautieðus bada. Jebkurâ gadîjumâ, nevis viòu paðu, jo lîdzîga tendence pastâv visâ Eiropâ. Es nepiekrîtu Âfrikai, kur tas ir milzîgs mçris.

Par laimi, mçs tagad esam daudz tuvu ðî jautâjuma risinâðanai. Ir izgudroti vakuuma maisiòi, kas mums nodroðina pârtikas uzglabâðanu absolûtâ vakuuma apstâkïos bez savienojuma ar atmosfçras gaisu. Pateicoties tam, ir grûti strâdât ar aerobâm baktçrijâm, kas izraisa organisko vielu sadalîðanos dabîgâs vielâs, kas bieþi vien ir toksiskas kâdam. Tâpçc tas ir viegls pârtikas saindçðanâs iemesls, kas izraisa daudzus nâves gadîjumus daudzu gadu garumâ.Kâ jûs izveidojat ðos vakuuma maisiòus? Pirmkârt, to izmantoðanai ir nepiecieðamas speciâlas iekârtas, ko mçs saucam par vakuuma iepakojumu. Tas ir aprîkots ar ievçrojamu plastmasas maisiòu piegâdi, kurâ mûsu produkts tiks iesaiòots. Kur mçs varam iegâdâties ðâdus piederumus un piederumus? & Nbsp; Koksa vakuuma maisiòi ir pieejami jebkurâ specializçtâ çdinâðanas veikalâ un vairâk internetâ.Tagad pâriet no vârdiem uz darbiem. Kâdâ veidâ jums vajadzçtu palîdzçt ar ðo çdienu? Mçs izvietojam savu produktu savâ specializçtajâ counter. Tam ir jâbût pilnîbâ aprîkotam ar ierîces melno virsmu. Otrajâ gadîjumâ tas netiks pilnîbâ iesaiòots folijâ. Nav noslçpums, ka pat neliela pârraudzîba var izraisît pârtikas infekciju.Kad mçs ieliekam gaïu, augïus, dârzeòus, vakariòas vai jauna veida pârtiku, nospiediet pogu no mâjokïa valsts. Veiciet preventîvus pasâkumus, lai vakuuma iepakoðanas maðîna mums nebojâtu. Piecpadsmit otrajâ sistçmâ pârtikai jâbût cieði iesaiòotai ar iepakojumu. Kâ redzams, baroðana ar fasçtâju ir ïoti vienkârða.Es domâju, ka ðî modernâ aprîkojuma punkts ir labas beigas, ka tai vajadzçtu interesçt katru vieglo cilvçku. Es ceru, ka jums tieðâm ir mâksla. Tikmçr es ardievu un redzu jaunajâ tekstâ.