Darba kods 2017 gofins

Darba kodeksa noteikumu izpratnç darba devçjs ir spiests nodroðinât patîkamus un higiçniskus darba apstâkïus, un visâm iekârtâm un iestâdçm jâizmanto sertifikâcija, tas ir, CE atbilstîbas maríçjums.

Sertifikâcija vai produkta atbilstîbas novçrtçðana ir process, kurâ sistemâtiski pârbauda lîmeni, kâdâ konkrçts produkts atbilst noteiktâm prasîbâm (vairâk par droðîbas prasîbâm. Maðînu sertifikâcija ir tikai daþi aspekti. Protams, pabeigt savu dizaineru dizaina lîmenî vai raþotâjam raþoðanas laikâ. Sertifikâciju var veikt preèu saòçmçjs vai vienîba, kas ir neatkarîga no produktu dizainera, raþotâja vai saòçmçja.Iekârtu sertifikâciju likumîgi ieviesa ar 2006. gada 17. maija Direktîvu 2006/42 / EK maðînu vçsturç. Polijas tiesiskajâ kârtîbâ tas tika ieviests ar ekonomikas ministra 2008. gada 21. oktobra rîkojumu, kas faktiski bija pamatprasîbas maðînâm (Likums Nr. 199, 1228. punkts, kas stâsies spçkâ 2009. gada 29. decembrî.Maðînu sertifikâcija attiecas uz paðu maðînu, mainâmu aprîkojumu, droðîbas sastâvdaïâm, pacelðanas piederumiem, íçdçm, trosçm un jostâm.Maðînu sertifikâcijas kritçriji visai Eiropas Savienîbai ir iekïauti Pielikumâ Nr. Arî principâ 2006/42 / EK ar nosaukumu "Bûtiskâs prasîbas uzticîbai un veselîbas kontrolei attiecîbâ uz domâðanas un raþoðanas iekârtâm".Turklât direktîva ievieð maðînu dalîðanu îpaði bîstamâs un jaunâs.Paðlaik projektçðanas lîmenî tiek sertificçtas organizâcijas un instrumenti, kas rada lielu risku saistîbâ ar to izmantoðanu un pieòemðanu. Iekðçjâs raþoðanas kontroles laikâ tiek sertificçti jauni çdieni un organizâcijas.Kopumâ visas ierîces un organizâcijas, kas kaut kâdâ veidâ var apdraudçt iedzîvotâju dzîvi vai veselîbu, radîðanu un vidi, ir pakïautas sertifikâcijai, tas ir, atbilstîbas novçrtçðanai.