Depresijas zimcjumi

Viòð neslçpt sevi, ka faktiski ikviens cilvçka saturâ atradîs vairâk nekâ vienu brîdi, kad mçs neparedzçsim ïoti labi vai pat ïoti maz. Daþreiz, galu galâ, ir tikai viegla apâtija, melanholija vai vienkârði nostalìisks noskaòojums. Kad tas ir ne tikai par zemu raksturu un patîkamu depresiju - un sliktais garastâvoklis sâk uzòemties hronisku raksturu - tad mums var bût jâveic depresijas sâkums.

Ðajâ gadîjumâ ir vçrts doties uz psihologu, lai nomâktu slimîbu pumpuru vai vismaz sâktu to sagatavot. Vai tikai ðajâ gadîjumâ ir vçrts rakstît uz Google: psihologs Krakovs (piemçram - pçc tam veikt iecelðanu amatâ vai ir jaunas formas, kad tâs ir vçrts radît?

Protams, ir arî daþâdas lietas. Patiesîbâ es vçlos visu no manas uzvedîbas. Pat tâdâm rakstzîmçm, kas pat meklç dzîves ceïu, domâjot par nâkotnes profesijas izvçli, vai - teiksim - attiecîbas ar savu laulâto, ir lielisks pçdçjais iemesls, lai dotos uz psihologu, lai runâtu ar viòu. Daþreiz pati saruna kaut kâdâ veidâ attîra. Tas var bût atbalsts. Tas viss ir ar nosacîjumu, ka mçs saskaramies ar profesionâlu psihologu, kas viòam bûs jâatrod - tâpçc tie nav tik skaidri un funkcionâli. Jebkurâ gadîjumâ ir iespçjams doties uz psihologu ar samçrâ triviâlu problçmu, ja mçs izturamies lîdzîgâ veidâ.

Daþi cilvçki kauns izmantot psihologu palîdzîbu. Viòi ir kauns par sevi, kâ arî pirms draugiem. Tas izriet no daudziem mîtiem, kas joprojâm pastâv mûsu sabiedrîbâ. Daudzi cilvçki - pat tie, kas ir nomâkti - rada problçmas, lai nojauktu un dotos uz psihologu. Un ko tieði panâkumi, kad psihologs ir "aizstât" draugu ar draudzîgu sarunu - vismaz teorçtiski - mazâk nopietnu jautâjumu ...

Kad mçs jau esam minçjuði, mçs ne vienmçr atradîsim reâlu profesionâlu, kurð varçs uzklausît mûs un konsultçt mûs par vairâkiem saukïiem. Apmeklçjums sajaucas ar nepiecieðamîbu sâkt - principâ - citu cilvçku. Tomçr, ja mçs labi panâksim, tad psihologs Krakova mums palîdzçs.