Gastronomijas iekartu aprikojums

Viòð nekad par to nedzird, jo, neskatoties uz pasaules attîstîbu, dzimuma priekðmeti un ginekologa apmeklçjumi tiek uzskatîti par tabu. Tas nemainîs faktu, ka agri vai vçlâk jaunietim bûs jâbût pirmajam datumam ginekoloìijas birojâ. Viena vai cita lieta ir periodiski pârbaudît, vai kontracepcijas lîdzekïu parakstîðana, pirmâ ginekologa vizîte, izskatâs gandrîz vienâda visâm meitençm. Tâpat tas ir stresa, galu galâ, reìiona izìçrbðana no ârvalsts dâmas neievçro labus iespaidus. Nâkamajâ apmâcîbâ mçs iepazîstinâsim ar to, kâ pabeigt svarîgu ginekologa vizîti un ko sagaidît no tâ.

Lai gan pirmâ datuma cçlonis nav problçma, piemçram, maksts infekcijas, pirmajâ dienâ izvçlieties dienu starp ciklu un cikla vidus, kas ïauj ârstam dziïi izpçtît dzemdes kaklu un vai lejupielâdçt rakstu citoloìijai. Kas attiecas uz Jûsu íermeòa izveidi, ir svarîgi rûpçties par brîvu valkâðanu, tieksmi noòemt apìçrbu. Viòð ne tikai meklç çrtu drçbju skapja apakðdaïu, bet arî zip-up vai labâs puses augðdaïu, jo krûts izòçmuma kârtâ bûs jâpârbauda. Bikini zonas depilâcija izskatâs diezgan pretrunîga. Patiesîba ir tâda, ka meklçðana bûs iespçjama neatkarîgi no tâ, vai mçs nolemjam noskût intîmo apkârtni, vai ne.

Tomçr, ja runa ir par vienu pçtîjumu, tas izskatîsies ðâdi: pirmkârt, ârsts lûgs mums svarîgus datus, piemçram, pirmâ un pçdçjâ posma datumu un ilgumu, ja persona jau ir sâkusi dzimumaktu. Ja mçs brîvprâtîgi iegâdâjâmies pretapaugïoðanâs metodes, ârsts jautâs mums par mûsu laikâ pavadîtajâm sajûtâm (iespçjams, smagas sâpes vçderâ, ieskaitot visu, asiòoðanas pârpilnîbu un to, ko mçs uzskatâm par funkcionâlu kontracepcijas veidu.Tad mçs dodamies uz parastu pârbaudi, tâ uz populâru krçslu, kur mçs ieòemam puslîniju pozîciju, ar datu kâjâm profesionâlos maisîjumos. Jautâjums pats par sevi ir nesâpîgs, tomçr stipri saspringti pacienti var justies kâ diskomforta sajûta vai sâpes. Nebaidieties ziòot par to savam ârstam.

Svarîgi ir dot viòiem vienmçr, reizi gadâ, sâkot ar ginekoloìisko izmeklçðanu. Nav svarîgi arî aizmirst par menstruâlo kalendâru, jo stadijas dati ir nepiecieðami normâlai pârbaudei.