Iemmcjot garus matus

Mans brâlçns mîl spçlçt ar matiem, jûs varat to izdarît stundâm un íemmçt, lai to izveidotu. Tajâ ir arî uzsûcas tas, ka vçlas, lai viss izskatâs jauki, vienu pîti var uzlabot piecas reizes, visu laiku liekot matu lokus vai nostiprinot tos ar klipiem. Viòam visvairâk patîk skolas darbi, un viòi viòus saòem. Viòas nesen radîtais Queen Joker bija arî viegls, un es gribçtu lielisku frizûru un drçbes. Sâkumâ mana mâte bija dedzinâjusi desmitiem lentes ar tiem pievienotâm lentçm. Tad ðis brîniðíîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Es darîðu labâku darbu slçdzençs .... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecu minûðu laiks un to pievienoðanâs. Viòa izskatîjâs lieliski kâ laba karaliene. Tomçr, kâ viòa asociçjas ar aristokrâtiem, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neizveidojot pçdçjo, gandrîz divas stundas ir pagâjuðas no izlaiðanas sâkuma lîdz skatienam. Negaidîti .... pilnîgi mainîja idejas, un viòas runâ tâ skançja gandrîz kâ "nieeee, es tieðâm nevçlos, es neko neatceros par karalieni, kas ir augsta". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, saplçsa matus, lai apzinâtu piepildîtu koku. Tâ kâ, kâ jau iepriekð teica, mums tagad ir sava matu veidoðanas prakse, tâpçc pçdçjâ ir gâjusi îpaði âtri. Viòas mâte manâ pusç bija no jauna un radîjusi îsâ laikâ.

Es iesaku bubu veikalu matu klipus