It riska novcrtcjums

Sprâdziendroðîbas dokumentsSaskaòâ ar 2010. gada 8. jûlija Ekonomikas, darba un sociâlâs ministra nolikumu katram uzòçmumam jâizstrâdâ dokuments “Darba vietu nodroðinâðana pret sprâdzienu”. Tas attiecas uz veselîbas un droðîbas noteikumiem, apvienojumâ ar sprâdzienbîstamas vides iespçju.

Kam ir jâizdod ðâda veida dokuments?Sprâdziendroðîbas dokuments ir jâizsniedz vienîbâm, kas veic raþoðanas un / vai tehnoloìiskos procesus, izmantojot materiâlus, kas var radît sprâdzienbîstamus maisîjumus un noliktavas, kurâs tie tiek glabâti. Ja riska novçrtçjums ir veiksmîgs, tad jâsagatavo sprâdzienbîstamîbas dokuments.

Kâds ir pieteikums par sprâdzienbîstamîbu?Ðâda veida materiâliem jâietver detalizçta informâcija par aizsardzîbas pasâkumiem un sprâdziena ietekmes ierobeþojumiem norâdîtajâs bîstamâs zonâs.Lîdz pçdçjam vçlamajam ir vairâk nekâ tikai darba devçja paziòojums par iekârtas pareizu un droðu darbîbu un riska novçrtçjumu saistîbâ ar sprâdziena piedâvâjumu.Dokumentâ arî jâapliecina, ka piederums un maðîna izpilda visus vçlamos droðîbas un apkopes standartus. Protams, darba òçmçjiem ir piemçrojami arodveselîbas un darba droðîbas noteikumi, tad paziòojumâ ir jânorâda, kâdas aizsardzîbas metodes tiek izmantotas arî viòiem, un tâpat kâ darba vietas droðîba ir saskaòota.

Kas novçrtç sprâdziena risku?Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjumu veic eksperts ðajâ jomâ. Piemçram, ka ir çkas eksperts, un pats dokuments tiek dots ar valdnieku, pamatojoties uz sertifikâtiem un tehnoloìiskâ procesa zinâðanâm.