It sistcma

Ar nepârtrauktu globalizâciju un visu sabiedrîbas dzîves aspektu internacionalizâciju viòa pievienojas jautâjumam par atseviðíu pantu pielâgoðanu vietçjiem tirgiem, kuros tie tiks piedâvâti. Ðîs realizâcijas tiek risinâtas gandrîz visâs jomâs, jo îpaði nozarç un IT jomâ. Daudzu tehnoloìisko produktu panâkumos ðis pielâgojums tiek likts uz programmatûras atraðanâs vietu.

Ir virkne darbîbu, kas arî rada uzdevumu pielâgot konkrçtu izstrâdâjumu konkrçtâ tirgus lîdzekïiem. Pirmkârt, tâ ir balstîta uz tâ saucamâs programmatûras vietçjâs versijas izveidi, tulkojot visas frâzes, kâ arî izveidojot atseviðíu dokumentâciju, kas atbilst izvçlçtajai valstij. Bieþi vien papildus parastajiem tulkoðanas procesiem ir jâievieð îpaðas sistçmas: metriskâ un iepazîðanâs, kas bûs saskaòâ ar piemçrojamiem konkrçtâ tirgus noteikumiem.Process, kas bieþi tiek apzîmçts ar L10n simbolu, pamostas un izveido atseviðíu attiecîgâ pakalpojuma tîmekïa vietni, lai paplaðinâtu tâ pieejamîbu citu valstu pilsoòiem. Tâpçc tâs ir ârkârtîgi nepiecieðamas darbîbas, jo îpaði konkrçta zîmola atvçrðanas laikâ ðâdiem tirgiem. Lai viòi varçtu kïût par dabisku un veselîgu skolu, viòiem ir jâòem vçrâ vairâki faktori, tostarp, bet ne tikai, individuâlas frâzes, kas tiek izmantotas reìiona iespçjâm, un pat izvçlçtas dialekti. Pienâcîgi veiktas metodes ne tikai palielinâs pakalpojuma pieejamîbu, bet arî veicinâs uzòçmuma tçlu.