Krakovas putekiu durvis

Putekïi un jaunas molekulas, kas pârvietojas gaisâ, var bût ïoti sliktas mûsu veselîbai. Ir taisnîba, ka viesu íermenis ir tieði aprîkots ar robeþâm, kas apgrûtina iekïûðanu pârâk daudz piesâròotâju plauðâs, t.i., gaisa filtrçðanas sistçmâs, pirms tas nonâk Polijas dzîvoklî.

Diemþçl ðie apdroðinâðanas produkti, kaut arî efektîvi, daþreiz ir nepietiekami - îpaði attiecîbâ uz daudzâm smalkâm putekïu daïâm, kas iekïûst caur gaisa filtru deguna dobumâ, iekïûst plauðâs un izraisa postoðas sekas, izraisot tûlîtçju alerìisku reakciju vai kumulçjot rezultâtâ izraisot bîstamu, bieþi vien lielu un neârstçjamu plauðu slimîbu attîstîbu.Novietojiet to paðu efektîvu pieeju rûpniecîbai. Visur, kur tiek veiktas preces, piesâròojoðo vielu raþoðana gaisâ sagatavojas patiesîbai - lai gan tâ nekad nav pievilcîga cilvçkam. No izmaiòâm, kurâs ir organizâcijas un krâsnis, kas izdala lielu piesâròojumu, ir arî cilvçki, kas ir atbildîgi par savu lomu, un tie ir viegli spiesti ieelpot ðo iestâþu izelpas. Par laimi ir izgudrotas dezinfekcijas kasetes, kas paredzçtas izmantoðanai mehânisko piemaisîjumu tîrîðanai, ko raþo metalurìijas krâsnis vai citas ekonomiskâs iekârtas.Gaisa piesâròojuma veidâ tçrauda rûpnîcâs un rûpnîcâs tas novçrstu to raðanos. Tomçr, lai gan cilvçks var izgudrot brînumus visâs jomâs, daþi tehniskie un raþoðanas procesi ir neaizstâjami, un pat tad, ja tos var aizstât, tad ne tik izdevîgi. Nozares panâkumos maðînu veiktspçja ir princips, ne vienmçr ir izdevîgi nomainît maðînu, bet tas nav organiski, bet tas ir dabisks, bet mazâk efektîvs. Daudz vienkârðâks risinâjums, kas ïauj rûpnîcai vai kausçðanai izmantot ekoloìiskas darbîbas, ir filtrçðanas sistçmu pastâvîga uzstâdîðana no daïiòâm, kas rodas raþoðanas vai sadegðanas laikâ. Kârtridþu putekïu savâcçji paðlaik ir ïoti bieþi un labprât izmantoja risinâjumus, jo îpaði rûpnieciskajos birojos, kas strâdâ pie plastmasas, papildus metalurìijâ, kas rada lielu piesâròojumu. Un piesâròojums jebkurai personai nav labs cilvçka íermenim, kas tur strâdâ.