Mango griezcjs

Laiki ir neatgriezeniski aizgâjuði, sasmalcinot kâpostus, piemçram, iegremdçjot ar nazi. Jaunâ versija jau bija ievçrojami uzlabota ar manuâlu griezçju. Lai nogrieztu ievçrojamu skaitu kâpostu, tiek izmantots kâpostu griezçjs. Tad tâ ir îpaði universâla ierîce, kuras galvenâ funkcija ir sagriezt kâpostus, un pçc papildu aprîkojuma izgatavoðanas tâ var veikt jaunas lomas, piemçram, griezçjs vai rîve.

https://multilanac.eu/lv/

Kâpostu griezçju elektriskajiem kâpostiem var izmantot gan çdinâðanas uzòçmumos, gan restorânos, gan mâjsaimniecîbâs. Tas jo îpaði attiecas uz to, ka valsts apziòa par veselîgu uzturu dzîvo visu gadu. Daudzi cilvçki plâno sekot veìetâro uzturu ne tikai çtisku apsvçrumu dçï, bet arî veselîbas apsvçrumu dçï.Laikâ, kad mçs çdam vairâk dârzeòu un augïu, ieteicams izmantot labu smalcinâtâju. Zinâtniski pierâdîts, ka bagâtâks gals, jo vairâk tas patçrç daþus gaïas produktus un vairâk lielisku produktu, piemçram, kâposti, jaunus dârzeòus un augïus. Raksti ir arî bagâti ar vairâkiem vitamîniem, piemçram, vitamînu I, C, B. E. Lîdz ðim ðíiedrvielâ, kas paâtrina vielmaiòu, kas ietekmç íermeòa masas samazinâðanos, un tas veicina novâjçðanu. Bez tam, dârzeòi iet uz vairâkiem kaloriju pârtikas produktiem, kas nozîmç, ka pat novâjçðanu sievietes var dot sev iespçju çst dârzeòu maltîti. Szatkownica dod jums âtru tempu, lai sagatavotu pat lielus ðîs dârzeòu daudzumus, piemçram, plânotâ kâpostu kodinâðanas rezultâtâ. Ðâda maðîna ïoti labi, vienmçrîgi izskatâs kâpostu ðíçles, kas ir augstas kvalitâtes materiâls. Kâpostu smalcinâtâjs ir izgatavots no metâla korpusa, dzinçja, jostas transmisijas, kas vada vârpstu. Uz vârpstas ir darba bâze, kas ir aprîkota ar pieciem naþiem ar spirâlveida grieðanas malu. Tas viss nodroðina pastâvîgu, optimâlu grieðanas leòíi. Uz diska atrodas lâdçðanas tvertne. Un zem skalas ir notekas, pçc kura sasmalcinâti kâposti tiek nolaisti. Spçle, ðî grieðanas maðîna ir raksturîga ar augstu izturîbu, jo tâ tiek veidota summâs no parastâ nerûsçjoðâ. Tas ir çrti lietojams, un ir svarîgi to pielâgot jûsu jautâjumiem, izmantojot daudzus pieejamos piederumus.