Matu lente

Mani brâïameita îpaði patîk spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir apòçmusies, ka, ja viòai ir vajadzîga visa lieta, lai izskatîtos perfekti, viòa var vienu reizi ducçt vienu pîti, liekot matu aksesuârus uz tiem visu laiku, vai arî uzvilkt tos. Visdârgâkie skolas posmi un radîðana viòiem. Viòas galîgais radîjums, Princess Joker, bija arî jautri, un viòai vajadzçja lielus matus un drçbes. Pçc kontakta, mana mâte sajaucâs pâris bizîtes ar lentçm, kas uzliktas uz tâm. Tad burvîgâ meitene teica nç, nç, nevis vienu reizi. Jâ, es skatîðos interjeros .... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes filmçðana un modelçðana. Viòa izskatîjâs skaista kâ laba karaliene. Tikai tad, kad viòa ir aristokrâti, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Neuzticoties pçdçjam, ka tas bija vairâk nekâ divas stundas no raþoðanas procesa sâkuma. Negaidîti ... pilnîgi mainîjusies ideja, un viòas stilâ tâ skançja nedaudz vairâk, "es nevçlos to darît, es neko neatceros par aristokrâtu, vislabâk sniedzot viòai". Viòa izgudroja jaunu frizûru, uzvilka matus brîvâ kokâ. Tâ kâ, kâ jau es rakstîju iepriekð, mums tagad ir tests, lai koriìçtu matus, tâpçc pçdçjo reizi mçs gâjâm ïoti labi. Viòas mâte, no manas puses, no nâkamâs, un pçc daþiem mirkïiem bija viss.

Labâkâs meiteòu matadatas