Mikroskops 2007

Kâ zinâms, mikroskops ir bîstama ierîce, kas mums garantç daudz svarîgu objektu novçroðanu, kas ir ïoti grûti saskatâmi ar neapbruòotu aci. Mikroskopi tiek iedalîti katrâ stilâ un palielinâjuma stilâ. Pirmie tirgû parâdîtie mikroskopi ir optiskie mikroskopi, kuros izmantoto objektu izcelðanai izmantoja tikai dienasgaismu.

Mikroskopi zîdaiòiem un pieauguðajiemMûsdienâs profesionâli mikroskopi tiek izmantoti galvenokârt zinâtniskajâ beigâs, lai veiktu vairâkas vai vairâkas sareþìîtas laboratorijas pârbaudes. Vienkârðie mikroskopi var arî bût lieliska dâvana Jûsu bçrnam un vislabâk pateicoties ðâdai dâvanai, mçs varam iedroðinât mûsu skolçnus uz skolu. Izvçloties sev piemçrotu mikroskopu, mums vienmçr jâzina, kâdi parametri ir galvenajâ kârtîbâ, lai pievçrstu uzmanîbu pareiza pirkuma sasniegðanai.

Ko pievçrst uzmanîbu?Mûsdienâs gandrîz visi mikroskopi ir izgatavoti no secîgiem elementiem: okulârs, caurule, mikrometra skrûve, kondensators, priekðmetu skrûves un spoguïi, kas ir atbildîgi par pârbaudîto objektu apstaroðanu. Mikroskopâ svarîgâkâ funkcija, protams, ir okulârs, kas ir vainîgs objektîva radîtâ attçla palielinâðanâ. Caurule, kas ïaus mums veidot paplaðinâto attçlu, ir arî liels spçks. Ja mçs vçlamies iegâdâties perfektu klases mikroskopu, vispirms mums jâpievçrð uzmanîba pçdçjiem diviem komponentiem.Pirms iegâdâties mikroskopu, ir vçrts nopietni apsvçrt, kâdu mikroskopu vçlaties iegâdâties. Akustiskie mikroskopi, kas izmanto ultraskaòas viïòus, elektronu mikroskopus, kas izmanto elektronu staru izmaiòas un fluorescçjoðos mikroskopus, ko sauc arî par gaismas mikroskopiem, jau ir noderîgi mûsu tirgû. Uzòçmçjdarbîbâ mûsu reìionâ var atrast arî bieþâkus hologrâfiskus un konfokâlus mikroskopus, kas ievçrojami palielina kontrastu un izðíirtspçju. Ir vçrts pieminçt arî operatîvos mikroskopus, kurus izmanto, lai izveidotu sareþìîtas operâcijas.