Neaugliba un depresija

Neatkarîgi no pirmâ skatiena vai ar kâdu citu neparastu situâciju mçs pazîstam ðo cilvçku, ar kuru mçs gribam pavadît pârçjo mûsu dzîvi. Kad mçs pieòemsim lçmumu par kâzâm un kopîgo dzîvokli, mçs vçlamies, lai mums bûtu savs bçrns. Ðodienas dzîves temps, visuresoða elektronika, neveselîga pârtika ietekmç visas jûsu veselîbas izskatu un tâdçjâdi arî bçrna uztverðanas enerìiju.

Kad otrajâ mçnesî nokïûst un persona vçl nespçj iestâties stâvoklî, daudzi pâri nolemj veikt daþas konkrçtas darbîbas, lai atvieglotu ðîs lietas atgûðanu. Kur sâkt, ja mçs nevaram gaidît bçrnu jûsu mâjâs? Sâkumâ optimâlais risinâjums bûs Krakovas neauglîbas diagnoze, kas piedâvâ visaptveroðu pieredzi pçdçjâ virzienâ. Diagnoze ir pilnîgi nepiecieðama noteiktu terapeitisko aktivitâðu pieòemðanai. Pateicoties viòai, mçs saprotam, kura persona pârî ir veselîbas problçmas, un tad viòð turpinâs dziedinât viòu. Pretçji kïûdainai ticîbai sabiedrîbai, neauglîba ne vienmçr nozîmç, ka jums ir problçmas ar drauga íermeni. Bieþi vien tas pats cilvçka stâvoklis ðodien neïauj audzçt pçcnâcçjus. Tas, ka daudzi no viòiem sçþ pie datora, atgrieþas mâjâs ar automaðînu un joprojâm sçþ ar klçpjdatoru uz ceïiem, skatoties uz ekrânu, lîdz naktim. Tas nav tas, kur tas uzlabo spermas kvalitâti. Piederuma un elektromagnçtisko viïòu emitçtais siltums ir kaitîgs spermai. Dzerot alkoholu (pat ierobeþotâ daudzumâ vai smçíçjot cigaretes, mçs arî nonâkam neizdevîgâkâ stâvoklî attiecîbâ uz auglîbu. Jâ un dârgais cilvçks, nevainojiet sevi par to, ka nevarat iestâties stâvoklî. Kad ilgst ilgstoða bçrna medîbas laiks, jûs varat âtri nervçties. Daudzi pâri, pateicoties ðai atdalîðanâs procesam, ir daïa no veidiem, tâpçc pirms âtri pieòemt lçmumu, dodieties uz ârstu, kurð diagnosticçs jûsu problçmu un palîdzçs jums palîdzçt.