Opoles gaias vairumtirgotajs

Polijâ ir liels skaits gaïas vairumtirgotâju, kas koncentrçjas uz tradicionâlo gaïas produktu raþoðanu un pârdoðanu. Gaïas vairumtirgotâjiem ir aukstumiekârtas, kas ïauj piegâdât svaigu materiâlu jebkur valstî. Gaïa ir ârkârtçjs vârds skeleta muskuïu çðanai ar audiem, kas tajâ nonâk un daþos iekðçjos orgânos. Parasti kâ gaïu parasti izvçlas daþâdu zîdîtâju sugu pârstâvju miruðos íermeòus un patçrçtâjos nokautos putnus, kuri ir audzçti vai meklçti dabiskajâ centrâ.

Gaïa reti tiek çst neapstrâdâta, t. I., Tûlît pçc dzîvnieka nogalinâðanas, un visbieþâk to raþo termiski: vârîtu, ceptu, ceptu vai sautç. Gaïas vairumtirgotâji piedâvâ liela mçroga produktus, kas galvenokârt raþoti no cûkgaïas, liellopu gaïas un mâjputniem. Uztura speciâlisti noðíîra balto un sarkano gaïu, bet ðis sadalîjums ir pilnîgi nesaistîts ar krâsu, bet palielinâs lîdz musoglobîna koncentrâcijai muskuïu ðíiedrâs. Baltâ gaïa ir vistas, tîtara, truða, teïa un strausu, ar sarkanu gaïu - liellopu gaïu, cûkgaïu, zirgu gaïu, aitas gaïu, liellopu gaïu, kazu, pîïu un zosu gaïu.

Dzîvnieku izcelsmes produkti no gaïas vairumtirgotâju piedâvâtâs baltâs gaïas satur mazâk tauku, kas nozîmç mazâk holesterîna, kuru pârsniegums attiecîgajâ organismâ izraisa aterosklerozi, iðçmisku sirds slimîbu vai pat sirdslçkmi. Gaïa neapðaubâmi ir labâkais veselîga proteîna avots un satur visas bûtiskâs aminoskâbes, kas ir svarîgas organismam. Zoonozes produkti, kas nâk no íermeòa vairumtirgotâjiem, ir arî neaizstâjams dzelzs avots ikdienas uzturâ, kas ir ârkârtîgi sagremojams nekâ jebkurð augu izcelsmes dzelzs.