Piekaramie griesti un led apgaismojums

LED avârijas apgaismojumam komunâlo pakalpojumu çkâs, kas saprotams kâ ugunsdroðîbas sistçmas elements, jâatbilst vairâkâm prasîbâm, kuru saturs ir iekïauts arî noteikumos, kâ arî standarti, kas saistîti ar ugunsdroðîbu un apgaismojumu. Ðie noteikumi nosaka ierîèu un aprîkojuma specifiskos parametrus un uzrâda lomu evakuâcijas zîmju izvietoðanâ, kas jânosaka labi veidotajâ avârijas apgaismojuma iekârtâ, taèu pat inþenieri kïûdâs ðajâ ziòâ, kâ arî viens no atkârtojamâkajiem kïûdas apgaismes sistçmas projektçðanâ Avârijas LED var nomainît:

nav veikti aprçíini par paredzamo avârijas apgaismojuma intensitâti evakuâcijas marðrutâ, \ tlieku pârdomu koeficientu izmantoðanu aprçíiniem uz sienâm, grîdâm vai griestiem, \ tGaismekïu efektivitâtes trûkums akumulatora darbîbâ, îpaði gaismekïu efektivitâte ar invertoriem, \ taiz vienîgo avârijas izeju, arî îpaðâs vietâs, kâ arî ar lîdzîgas intensitâtes ugunsgrçka un medicînas iekârtâm, nav uzstâdîts avârijas apgaismojums, \ tgaismekïu izvietoðana ar evakuâcijas zîmçm nozîmçs, kas ir paslçptas vai aizsegtas ar konkrçtas çkas reklâmâm vai çkas elementiem,izvçloties ierîces, kas neatbilst vajadzîgajiem lîgumiem, vai neatzîst darboties aukstos apstâkïos (piemçram, nerâdot uzlâdes parametrus vai akumulatora risinâjumus un izmantojot gaismekïus ar invertoriem temperatûrâ, kas zemâka par pieciem grâdiem Celsija robeþâs,nav izpildîta prasîba, ka elektroenerìijas padeves pârtraukums apakðizplatîtâjâ aktivizçs avârijas apgaismojumu ðâdâ pieejâ, lai akumulators nebûtu pilnîbâ izlâdçjies,neizmantojot dinamisku avârijas LED apgaismojumu dzîvokïos, kur evakuâcija var kïût delikâtâka,nav òemts vçrâ konkrçta objekta un evakuâcijas nosacîjumu izmantoðana plânotajâ avârijas apgaismojuma koncepcijâ (piemçram, daudzlîmeòu slimnîcas evakuâcija bûs daudz lçnâka nekâ lielveikala lîmeòa viena stâva iekârtas evakuâcija.

https://neoproduct.eu/lv/black-mask-visefektivakais-veids-ka-tirit-adu-uz-sejas-nekavejoties-stradajot/

Nespçja pilnveidot programmu un pielâgot avârijas apgaismojuma sistçmu pareizajiem noteikumiem, kas satur noþçlojamus galus ne tikai projekta darbuzòçmçjam, bet pirmkârt, potenciâlâ upura panâkumiem reâlâ apdraudçjuma gadîjumâ. Galu galâ, ârkârtas LED apgaismojums no labâs puses atvieglo evakuâciju, tâpçc jums nav jânovçrtç nianses, jo tâs var ietekmçt glâbðanas operâcijas efektivitâti. Speciâlâ evakuâcijas marðruta sistçma un dinamiskâs evakuâcijas apgaismojuma metode ïauj elastîgi pielâgot evakuâcijas apstâkïus esoðajam ugunsgrçka stâvoklim evakuâcijas attâlumâ (piemçram, dûmu novadîðana vai ugunsgrçks kâpòu telpâ. Pateicoties iepriekð minçtajiem risinâjumiem, ir iespçjams pielâgot evakuâcijas un avârijas apgaismojuma apstâkïus, lai izmantotu konkrçtu objektu.