Postnet bingo fiskala kases aparats

Ðodien daudzi poïi strâdâ ârzemçs, tâpçc ir vajadzîgi dokumenti, kas tulkoti angïu valodâ. Arî daudzi Polijas uzòçmumi, kas darbojas globâlajâ vidç, pieprasa, lai darba kandidâti uzrâda savu CV sveðvalodâ, jo îpaði angïu valodâ. Polijâ daþi kandidâti uz raþoðanu iesniedz profesionâli tulkotus darbâ pieòemðanas dokumentus. Un ir svarîgi CV uzticçt speciâlistam.

Galvenokârt Polijâ CV vai motivâcijas vçstuli rakstot paði, reti mçs ieòemt ðo sievieti, kas specializçjas cilvçkresursos. & Nbsp; Bet pats trûkums ir klât, kas òem mûs iespçjamo darbavietu zudumu. Kaut arî viòð runâ angïu komunikatîvâ nosaukumâ, ne mçs galâ ar profesionâlu, specializçtu leksiku, kas bieþi parâdâs dokumentus darbâ. Lai gan tas dod mums, ka mçs darâm labi, frâzes, ko mçs izmantojam, lai dzimtâ valoda skaòu slikti, mâkslîgi, kad ievietots acs slikti tulkoto tekstu, kâ cilvçks, kurð runâ jûsu valodâ no dzimðanas, protams, nekad teikt nç. Par pçdçjo jâbût pareizo valodu sintakses, gramatikas vai paðu stilu.Ir ïoti grûti iegâdâties valodas prasmes lîmeni, kas ïauj rakstît savu CV sveðâ stilâ. Darba devçji apstiprina, ka dokumenti, ko viòi iegûst angïu valodâ, ir lielas kïûdas, trûkst pareizrakstîbas vârdi, gramatiskâs kïûdas, pârvedot poïu teikumu struktûras uz tekstu. Protams, par polu ðâds atsâkums bûs redzams, jo viòð domâ, tâpat kâ mçs darâm poïu valodâ, bet dzimtâ angïu valoda var sniegt diezgan maz problçmu. Tâ tas pasliktina mûsu nostâju darbâ pieòemðanas procesâ un daþreiz pat lemj par mûsu neveiksmçm.Îpaðu apmulsumu izraisa trûkums CV, ja mçs ievadîjâm uzlabotas valodas apguves valodu sadaïâ. Puse no visas nabadzîbas, ja citâ valodâ zinâma zinâðanas noteiktâ amatâ nav nepiecieðamas vidçji. Sliktâk, ja tâ ir viena no galvenajâm prasîbâm kâzu vietâ, ko mçs dzîvosim katru dienu. Tad kïûdas CV un stabilitâte bûs diskvalificçjoðas. Tad ir vçrts ieguldît îpaðâ CV tulkoðanâ.

https://papi-sp.eu/lv/

avots: