Senshyu dzeltens sipols

Sîpoli ir dârzeòi, kas çdami katrâ pasaulç. Apstrâdâts, tas pastâvçja âtri senajâ Çìiptç. Pçc tam, kad tie aug savvaïâ, mûsdienâs novâc tikai no audzçðanas, jo sîpoli ir bagâtîgi lietoti, jo ir bagâti ar baktericîdâm vielâm un C vitamînu. veids, kâ paìiras, èûlas un rçtas, novçrð arî trombozes, hipertensiju un zemâku holesterîna lîmeni.

Sîpoli bieþi tiek sajaukti çdienos plâksteros vai kubiòos, sporâdi. Sîpolu griezçjs palîdzçs mums çrti nogriezt sîpolus. Komforts ir ievçrojams, jo grieðanas laikâ sîpoli atspoguïo fermentus, kas izraisa acu asaroðanu reakcijas rezultâtâ.

Sîpolu grieðanas maðîna samazina ðo rezultâtu. Grieðana notiek viegli un ar galveno gaisa daïu. Ierîces ir arî daudz efektîvâkas nekâ parastie rokas griezçji.Sagatavojot mûsu ikdienas maltîtes, mçs bieþi izmantojam sîpolus, jo tie dod viòiem pareizu garðu. Salâtiem, gulaðu zupâm, gaïas çdieniem, marinçtiem guríiem un pat ievârîjumiem pievienojam daþâda veida sîpolus. No paðreizçjâ stâvokïa, sîpolu griezçjs, iespçjams, ir çrts un bieþi lietojams lîdzeklis. Mçs varam to mainît, izmantojot dârzeòu griezçju, lai gan ne katram ir funkcija sîpolu sagriezt kubiòos. Sîpolu dârzeòu smalcinâtâjs ir konkurçtspçjîgs un tâpçc, ka tas parasti ir jauns un piemçrots aprîkojums.

Sîpolu griezçjs darbojas labi, jo mçs nevçlamies, lai sîpolu aromâts nonâktu jaunos sagrieztos dârzeòos. Ðâdâ gadîjumâ var bût restorâni, kas izmanto lielas dârzeòu daïas citiem çdieniem, bet ne visi sîpolu veidi. Profesionâls sîpolu griezçjs, iespçjams, bûs lielâks un arî sagatavots nepârtrauktai lasîðanai.

Sîpoli patieðâm ir bieþi izmantojami dârzeòi, ko mçs varam atrast sîpolus sagrieztu vakuumâ. Gastronomijas punkti bieþi izmanto paðreizçjâ tehnoloìijâ raþotus sîpolus, tomçr, gatavojot çdienus pats, ir vçrts tos tieði sagriezt. Tas bûs labâk un tajâ bûs daudz barîbas vielu. Sîpolu smidzinâtâjs, iespçjams, padarîs ðo jautâjumu daudz patîkamâku.