Sieviedu apicrbu rathotajs

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði attiecîgajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Izsmalcinâtais displejs ilga tumsâ un pilnîba pagâja bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs pamatojâs uz pilnîgi godîgiem un izsmalcinâtiem audumiem ar labâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, reaìçjot uz tamborçtiem. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frîsiem un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika sagatavota ilgai cîòai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât bija arî daþas drçbes no jaunâkâs kolekcijas izsolç. Ienâkumi, kas iekasçti no paðreizçjâs pârdoðanas, tiks izvietoti mâjas bçrnu namâ. Jâuzsver, ka ðis vârds ar nepacietîbu atbalsta daþâdas jaukas un funkcionâlas darbîbas. Tâs lietotâji ir atkârtoti atbildçjuði uz savu rezultâtu pârdoðanu un to, kâ izsoles priekðmets bija pat labas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija maijâ bûs pievienojusies biznesam. Turklât viòð informçja, ka nosaukums ir paredzçts, lai atvçrtu tieðsaistes veikalu, kur kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos, bûtu vienkârðas.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienreizçjs starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, jaunajâ vietâ pazîstamu drçbnieku, drçbnieku un dizaineru priekðâ. Katru reizi uzòçmums pieòem kolekcijas, vienojoties ar tradicionâlajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas ir gatavi no rîta, ir sakârtoti plaðâs rindâs. Ðîs kolekcijas izzûd tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâs vienîbas rezultâti no daudziem âtriem gadiem tiek izðíiesti lietotâju vidû, arî reìionâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòð nespçj pieminçt atalgojuma spçku, ko viòa atïâva un ko viòi dod, ka sekas ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs