Sinhrona tulkodana

Secîgâ tulkoðana, ko sauc par pçctulkojumu, ir dzçriens no mutiskâs tulkoðanas veida un notiek pçc runâtâja runas pabeigðanas. Tulkotâjs ir blakus runâtâjam, viòð uzmanîgi klausâs viòa runu un pçc viòa centieniem to pilnîbâ atskaòo nezinâmâ valodâ. Viòð bieþi izmanto iepriekð izteiktos komentârus runas laikâ. Ðobrîd secîga tulkoðana lielâ mçrâ tiek aizstâta ar sinhrono tulkoðanu.

https://psori-m24.eu/lv/PsoriMilk - Labâkâ psoriâzes âdas kopðana!

Var izmantot secîgu tulkoðanas tehniku, lai izvçlçtos tikai svarîgâkos ieteikumus un ziòojuma mçríi. (Angïu valodas "tulks" tiek uzskatîts par vârdu "interpretçt".Sekojoðâ tulkoðana ir ieteicama galvenokârt nelielam dalîbnieku skaitam, piemçram, speciâlistu sanâksmçs, ekskursijâs, sarunâs, mâcîbu sesijâs, preses konferencçs vai biznesa sanâksmçs. Tiek izmantota secîga tulkoðana un ja vadîtâjam nav cerîbas nodroðinât nepiecieðamo aprîkojumu sinhronai tulkoðanai. Daþreiz notiek arî tas, ka pat pieredzçjis tulkotâjs dod priekðroku îsâkiem runas fragmentiem vai pat teikumam pçc teikuma, lai vienkârði izteiktu paziòojuma saturu. Tâpçc tas ir âtrs sakaru tulkojums. Secîgâ tulkoðana tiek sadalîta tikai, pârtulkojot sakarus ar tulkojamo fragmentu garumu. Lielâkâs sanâksmçs tiek veikti tulkojumi, jo tie ir mazâk traucçjoði saòçmçjam, kurð ir spiests gaidît daþas minûtes apmâcîbai.Secîgâ tulkoðana ir vienkârðs darbs, kas prasa tulkotâjam pienâcîgi sagatavoties un apgût valodu. Ievçrojami labs veikts un apmâcîts definçjums spçj spçlçt pat desmit minûðu runu. Paðlaik nav laika domât par pareizo vârdu. Tulkojuma laikâ viòam jâatceras numuri, datumi, vârdi vai vârdi. Lai saglabâtu labu tulkojuma kvalitâti pirms punkta sasniegðanas, secîgajam tulka darbiniekam ir jâiegûst nepiecieðamie materiâli par tulkoðanas materiâliem un jomu. Tâtad viòi var dzîvot runu vai prezentâciju tekstus.