Spradzienbistami draudi

ES ATEX direktîvas galvenais mçríis ir lîdz minimumam samazinât trauka izmantoðanas risku sprâdziena riska jomâs. Rîku izmantoðana ðâdâ zonâ var bût noderîga sprâdzieniem, un tâdçï ir îpaði grûts risks.Ierîcçm, kuras ðajâ zonâ var veikt, izmantojot savu arhitektûru un materiâlus, no kuriem tie ir bûvçti, jâatbilst attiecîgajâm prasîbâm.

Putekïu savâcçji ir trauki, kas tiek izmantoti visâs rûpniecîbas nozarçs, kur jums ir jâtîra visi putekïi pçc raþoðanas. To veiksmîgas izmantoðanas rezultâtâ viòi bieþi veic vietas, ko apdraud sprâdzieni. Un ðâdi rîki tiek raþoti saskaòâ ar kâdu informâciju.Atex putekïu savâcçjs nav nekas jauns kâ putekïu savâcçjs, kas izgatavots saskaòâ ar spçkâ esoðajiem ES standartiem, sprâdziendroðâ versijâ.Plaðs putekïu savâcçju klâsts ïauj katram cilvçkam izvçlçties pareizo piederumu tuvâm vajadzîbâm. Moduïu filtri tiek izmantoti koka un mçbeïu rûpniecîbâ, putekïu savâcçji tiek novadîti veciem un zemiem putekïiem, rûpnieciskajâ filtrâcijâ tiek izmantoti kofferu putekïu savâcçji ar zemu ðíidrumu koncentrâciju.Dustri, kuru daudzums un privâtie izmçri ir ïoti atðíirîgi, daþi ir jauni un mazi, kâ arî citi ir lielas ierîces, kas ierîkotas zâlç norâdîtajâs lielâs sûknçðanas uzmavâs.Inovatîvâs ATEX ierîces ir, piemçram, Eko-Filtr filtra putekïu savâcçjs, kas ir modulâra konstrukcija, tâ ir daudzfunkcionâla, jo ziemas sezonâ, cirkulçjoðâ gaisâ, ir nepiecieðams ievadît siltu gaisu zâle.Ðîs iniciatîvas veidi tirgû ir ïoti raksturîgs, un iekârtas, piemçram, putekïu kolektori ir ïoti funkcionâlas rîki lielâs raþoðanas iekârtâm, palîdz uzturçt tîrîbu, tajâ paðâ vietâ âtri arî tieðu risinâjumu, lai attîrîtu, dod bagâtîgu un izaicinoðu gaisu un, protams, neapdraud cilvçku veselîbu un uzturçðanu cilvçkiem .Izgatavoti no sprâdziendroðiem izstrâdâjumiem ir droðas ierîces, tâs ir veselîgas un glabâ vidi.Ðâdu ierîèu tîrîðanas metodes ir saspiests gaiss vai vibrâcijas mehânisms, abus veidus savâc.Putekïu savâcçji arî attîra vietas no íîmiskâm vielâm.