Statisks arp

Statiskâ elektrîba ir ârkârtîgi nopietna un principâ visuresoða. Tâs izplûdes, îpaði potenciâli sprâdzienbîstamâ sfçrâ, izraisa âdas veidoðanos un lîdz ar to sprâdzienu. Katru gadu Eiropâ ir lîdz 400 notikumu, kas saistîti ar elektrostatisko izlâdi, un tie ir svarîgi, lai tos novçrstu, izmantojot vienkârðas ierîces un tehnoloìijas, kas ir labas un vispârçji pieejamas.

Lai izpildîtu izmaksas, kas raduðâs un nopelnîtas rûpnieciskâ vidç, tvertnçm, tvertnçm, tvertnçm jâbût aprîkotâm ar elektrostatisko zemçjumu, t.i. Ðim nolûkam pielieto spçcîgu skavu vai citu droðu aizsargaprîkojuma savienojumu ar labi izvçlçtu kabeli, kas piemçrots elektriskâs lâdçðanas veikðanai parastajâ zemçjuma punktâ. Noteikums ir efektîva sajaukðana ar iezemçðanu, nevis tâdu darbu kâ laku, sveíu, krâsu, ðíîdinâtâju vai sprâgstvielu raþoðanâ, galvenokârt ðo materiâlu apstrâdes, sajaukðanas vai konteineru pârklâðana ar daudzâm virsmâm vai rûsu. Iepriekðminçto iemeslu dçï tie vâjina biroju izmantoto terminâlu vai otrâs iezemçðanas formas apstrâdi. Atbilstoði ATEX direktîvâm, iezemçðanas terminâliem jâatbilst vairâkâm prasîbâm, lai varçtu veidot sprâdzienbîstamîbu, ko patçrç teritorijâs. Tie nevar tikt pârklâti ar materiâlu dzirkstîðanai pareizajos prakses apstâkïos.Bîstamâ atmosfçrâ, kur ir liels aizdegðanâs un eksplozijas risks, ir norâdîtas regulâras cilvçku zemçjuma iekârtu stâvokïa pârbaudes. Ekspluatâcijas, korozijas un mehânisku bojâjumu dçï var rasties sistçmas defekts un noplûde, jo raþojumâ tie vairs nepildîs savu lomu. Tad tas ir tieðs apdraudçjums personâlam un pilnai mâjai. Pateicoties plaðajai tehnoloìijai, tagad arvien bieþâk sastopas ar statiskâm zemçjuma sistçmâm, kurâm ir integrçta paðuzraudzîbas sistçma. Tie ir aprîkoti ar skaitîtâjiem un bloíçtâjiem, lai novçrstu aizdegðanos.Mums ir jâsaprot, ka tehnoloìiju un mâkslas attîstîbâ, strauji ietekmçjot pârdoðanas un apgrozîjuma attîstîbu, tiek uzkrâta visa procedûra uz arvien spçcîgâkâm un efektîvâkâm raþoðanas metodçm. Paaugstinâta kustîba rada dabisku elektrostatisko lâdiòu skaita pieaugumu, kâ rezultâtâ rodas izplûdes. Tas ir viesu radîðana, un spiediens uz labâko efektu apdraud tâ droðîbu.