Vakuuma iesaioodanas madina kuru izvclaties

Vakuuma iesaiòoðanas iekârtas var izmantot gan mâjâs, gan mazos uzòçmumos. Tie ïauj iepakot pârtiku tâdâ veidâ, lai produkti, kas paredzçti lietoðanai, atcerçtos labâko iespçjamo derîguma termiòu. Vakuuma iesaiòoðanas maðînas (ko bieþi dçvç par iesaiòotâjiem ir ierîces gaisa novadîðanai no folijas iepakojuma iekðpuses un vienlaicîgi noslçgtâ blîvçjuma savienojuma izveide. Katra iepakoðanas iekârta, neatkarîgi no tâ konstrukcijas, ir aprîkota ar pârspîlçjumu un teflona pârklâjumu.

Ðâdas ierîces cena ir aptuveni tûkstotis zlotu. Blîvçðanas stieòa garums ir aptuveni trîsdesmit pieci centimetri. Ierîcei parasti ir divas funkcijas: maisiòu iepakoðana un noslçgðana un vakuuma tvertòu, pudeïu koríu, vâku aizvçrðana, izmantojot pielikumu. Tiek dota maisiòu izmantoðana ar R-vac, E-vac vai lielâku grupu, gludu maisu izmantoðana ir iespçjama ar plçvi, kuras biezums ir 120 mikroni. Ierîces svars ir aptuveni èetri kilogrami. Korpuss ir izgatavots no parasti augstas klases plastmasas vai mçs esam nerûsçjoði. Vidçjais dzîves ilgums ir aptuveni piecpadsmit gadi. Tîkla spriegums ir aptuveni divi simti trîsdesmit volti, un jauda ir aptuveni èetri simti W. Kopumâ trauka jauda ir ïoti augsta.Maðînas darbîba ir atvçrta un praktiska. Ir iespçjams uzpildît lîdz tûkstoðam ðuvju rindâ bez ierîces pârkarðanas. Tas ir piemçrots maðînu un maðînu daïu profesionâlai uzglabâðanai. Sûknim vienmçr ir izcilas lodîðu gultòu klases. Daþas ierîces var veikt ðo digitâlo displeju.Lietotâji bieþi saskaras ar jautâjumu, vai izvçlçties ventrikulâru vai kameru. Iekðzemes lietojumprogrammu un parasto veikalu panâkumos, iepakojot vairâkus desmitus produktu, iepakojuma maðînu bez iepakojuma bûs pareizâ izvçle. Arî veiksmîgas nepiecieðamîbas gadîjumâ iepakot iegarenas formas izstrâdâjumus (piem., Kûpinâtas zivis, lielâku iesaiòoðanas iespçju nodroðinâs iepakojams iepakotâjs (bez izmçra ierobeþojumiem - iespçja izmantot foliju apvalkâ.Gadîjumâ, ja dienâ vai vairâk ir iepakoti desmitiem produktu (veikali, virtuves, çdinâðanas uzòçmumi, raþotnes, kameras iepakoðanas iekârta ðo mâkslu padarîs viegli un pareizi, un maisi bûs ïoti lçtâki.