Viegli izmantot kases aparatus

her-p.eu HerparenHerparen - Rûpçties par aknâm un izbaudît veselîbu!

Kâ sakâmvârds "to, ko pasaule ir paraþa". Nesagatavojieties par to nepiekrist, jo îpaði, ja ievçrojat Ziemassvçtku tradîcijas ðâdâs Eiropas vietâs. Kad tad tas ir tikai Amerikâ, valstî, kuru emigranti tik ïoti aizgâjuði ar mums? Pirmkârt, Apvienotie posmi ir kultûru apvienojums no visâm Eiropas teritorijâm. Ðajâ dienâ un vecumâ ðis periods tagad ir pilnîbâ komercializçts, un svçtku klimats un enerìijas pavadîðanas laiks ar pirmskara sagatavoðanas darbiem. Tâ kâ brîvdienas Amerikas Savienotajâs Valstîs nevar bût bez skaisti iesaiòotiem dâvaniem zem krâsainas, augstas Ziemassvçtku eglîtes.Pirms Ziemassvçtku periods sâkas Amerikâ pçc Pateicîbas (nâk klajâ ceturtdien novembrî, tâ sauktajâ Melnajâ piektdienâ, kad pârdevçji uzòçmumos sâk pârdot Ziemassvçtkus. Ðajâ dienâ agri putni var iegût no îpaðâm akcijâm. Ïoti bieþi ir iespçjams, ka ietekme tiek piedâvâta biznesâ gandrîz pusstundâ no 3 lîdz 12 stundâm. Koks ir ïoti agrs, un to ir viegli iegâdâties un dekorçt tumsâ piektdienâ. Tâtad, kad Polijâ, amerikâòi arî uzskata, ka Ziemassvçtku eglîte ir pirmâ apdare, un lîdz ar to viòi arî izskata krâsainus zvaigþòu, sniega vîrieðu, Ziemassvçtku vecîðu un daudzu, daudzu citu, figûras. Tradicionâli, joprojâm ir likts uz galda smarþîgas sveces, karâjas krâsains vainagi uz durvîm, karâjas zem griestu âmuïi.Kad mçs esam rakstîjuði, dâvanas ir ârkârtîgi svarîgas Amerikâ. Tomçr tas tiek pieðíirts ne tikai ìimenei un partneriem, bet arî kaimiòiem, partneriem un garâmgâjçjiem, lai ikviens varçtu justies par gaidâmo brîvdienu burvîbu. Ïoti ilustratîvs un ar datiem ievçrots ir roku darinâto kûku kastes. Un bçrni saòem Ziemassvçtku vecîða dâvanas, kas lido ziemeïbrieþu pielietotajâ burvîgajâ kamanâ, atstâj mazâkas dâvanas zeíçs, kas karâjas virs kamîna, un lielâkâs zem Ziemassvçtku eglîtes, çd çdienu un gatavo kûku ar pienu un pçc tam turpina 24 stundas no 24 lîdz 25 stundâm Decembris varçs apmeklçt katru mâju.Ziemassvçtki pati par sevi ASV ir ïoti îsa. Kamçr mçs svinam arî 25. un 26. decembrî, nâkamâ darba nedçïa jau ir atvçrta amerikâòiem. Un, protams, viòi gatavojas pagâjuðâ gada un Jaungada vakara svinîbâm.